نحوه اندازه گیری

نحوه اندازه گیری

      در ﻫﺮ دو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻫﺎی ﻓﺮد ﺟﻔﺖ ﺑﻮده ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و راﺣﺖ اﻳﺴﺘﺎده و ﻟﺒﺎس ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ آرام ﺑﻮده و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻚ دم ﻋﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ دو ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﻮد و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﺷﻮد؛ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد. دور ﻛﻤﺮ، ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن (درﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﺎف) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دور ﺑﺎﺳﻦ ﻳﺎ ران، از ﭘﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﻮد.

نحوه-اندازه-گیری

خبرهای تصویری
مطالب مرتبط
فیت آسا: برنامه جامع فعالیت بدنی و تناسب اندام هوشمند
با فیت آسا، شاد و سالم باشید. فعالیت بدنی خود را پایش کنید…. ورزش کنید… باشگاه خود را انتخاب کنید…....
استقامت عضلانی
نحوه صحیح اجرای دراز و نشست در استقامت عضلانی [video width="640" height="480" mp4="http://fitasa.ir/wp-content/uploads/2018/06/استقامت-عضلانی.mp4"][/video]
خرید لوح فشرده چندرسانه ای فعالیت بدنی و تناسب اندام توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی قزوین لوح فشرده فعالیت بدنی و تناسب اندام را برای استفاده عموم مردم سفارش داد. تغییر سبک...
برگزاری کمپین هوشمند فعالیت بدنی و تناسب اندام برای سازمان های دولتی، عمومی و خصوصی
فیت آسا اقدام به برگزاری کمپین های هوشمند فعالیت بدنی برای کارکنان سازمان ها اعم از سازمان های دولتی، خصوصی...

نظرات ارزشمند شما